ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1., A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma

A szolgáltató neve: Domainsector Kft. (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.)
Cégjegyzékszám: 13-09-186552
Adószám: 13617637-2-13
IBAN : HU42 10101542-41177100-01004004
SWIFT code: BUDAHUHB
EU adószám HU13617637

2., A Szolgáltató elérhetősége

 • Telefon: +36.20 340 3333
 • Email: domain@domainsector.hu
 • Cím: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.

3., A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

 1.  A Domainsector Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
 2. Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

4., A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. 24 órán túli leállás esetén 50%, 48 órán túli leállás esetén 100% kedvezmény illeti meg az Előfizetőt a szolgáltatás következő havi díjából. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások valamint az ISP hibájából eredő hibák.
 2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
 3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nyílt forráskódú rendszerek esetleges hibáiból adódó károkért, ugyanakkor elkövet mindent, hogy ezen rendszereket hibamentesen bocsássa az Előfizető rendelkezésére.
 4. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.
 5. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. Az Előfizető a számlát munkanapokon az irodában veheti át vagy külön kérésre azt a Szolgáltató postázza. A teljesítés megkönnyítése érdekében, tájékoztató jelleggel a Szolgáltató a számlát emailban PDF formátumban megküldi, amelyet az Előfizető kinyomtathat. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
 6. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
 7. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi.
  • Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
  • Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
  • Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
  • Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése
 8. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
 9. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
 10. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

5., Az Előfizető jogai és kötelezettségei

 1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
 2. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
 3. Az Előfizető köteles a szerveren elhelyzett kódok (tartalom- és honlapkezelő rendszerek, pl.: WordPress, PHP-Nuke, Drupal, stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért.
 4. Az Előfizető nem folytathat a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldését.Előfizető kizárólag önkéntes, bejelentkezés-alapú levelezést folytathat a Szolgáltató szerverének használatával. A kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos leíratkozás lehetőségét és vissza kell olvasni a küldeményben a felíratkozó számítógépének IP-címét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést folytat, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 5. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
 6. Az Előfizető a domain bejegyzésével kapcsolatban tudomásul veszi és elfogadja a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa domain regisztrációs szabályzatában foglaltakat.
  (http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html)
 7. A Szolgáltató a domain nevek felmondásának határidejét az alábbiak szerint határozza meg:
  – .de /.com /.net/.org/.info/.biz domain nevek esetében a lejárati dátum előtt 2 héttel,
  – .hu domain név esetében a lejárati dátum előtt 1 héttel,
  – minden más domain név vonatkozásában a lejárati dátum előtt 10 héttel.
  Határidő utáni felmondás esetén az Előfizető köteles a következő tárgyévet megfizetni.
 8. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak. A korlátozott szolgáltatás visszakapcsolási díja 5.000,- Ft + ÁFA / alkalom.
 9. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

6., A szerződés hatálya

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
 2. Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább két hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
 3. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
 4. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
 5. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

7., Egyebek

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
 2. Felek bármifajta jogvitájukban a hatályos magyar jogszabályok illetékességi szabályait alkalmazzák, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Érvényes: 2009. november 1-től, visszavonásig